Uddannelse og selvbillede

Entreprenør i action og sociolog i mindset

Jeg ser mig selv som en komplimenterende kombination af akademiske og analytiske færdigheder der suppleres stærkt af en iværksætter og kreativ side. Min røde tråd er: Analyse-vedholdende handling-resultat som alle skal gå hånd i hånd. Det må udgøre forklaringen på at jeg har været med til at grundlægge 7 virksomheder, den første i 2001 og den sidste i 2018. Jeg bruger mine skarpe sociologiske værktøjer til at spotte relevante markeder og kunder og min kreative iværksætter side for at handle på analyser. Jeg er aktiv i tre virksomheder, jeg har været Co-founder af.

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KOBENHAVNS UNIVERSITET

Emir Degirmenci har gennemfort kandidatuddannelsen i sociologi 21. september 2015 Kompetenceprofil for uddannelsen Ka-uddannelsen i sociologi pá KU udbygger den viden, de færdigheder og kompetencer, der er erhvervet pá ba- uddannelsen i sociologi. Kandidat uddannelsen giver de studerende viden om avancerede sociologiske teoridannel hvorledes samfundsmaessige institutioner, sektorer og problemområder fremstår og er analyseret i et sociologisk per- te gælder fx organisationer, familie, arbejdsliv, medier og sociale problemer. Der lægges vægt på, hvad det sociologiske perspektiv tilbyder frem for andre perspektiver såsom det politologiske, retslige eller ekonomiske per- spektiv. Kandidater i sociologi har endvidere erhvervet sig en uddybet viden om forskellige metoders videnskabsteore- tiske forudsaetninger og de analysemassige paradigmer, metoderne er bærere af. Kandidater i sociologi er i besiddelse af uddybede teoretiske ferdigheder med henblik på analyse af komplekse socio- logiske problemstillinger og af udvalgte metodemaessige færdigheder på et avanceret niveau inden for såvel kvantitati- ve som kvalitative metoder. Hvad angår metodemessige færdigheder generelt, indbefatter dette en uddybet forstàelse for og erfaring med, hvilke procedurer til indsamling og bearbejdelse og data, som de pågældende metoder påberåber sig og dette at kunne reflektere over og eksplicitere de pågældende metoders styrker og svagheder. Hvad angår kvanti- tative metoder, indbefatter dette eksempelvis erfaring med metoder til analyse af latente variable, for registerdata og metoder til vurdering af kvantitative skalaers validitet og reliabilitet. Hvad angår kvalitative metoder indebaerer dette uddybet erfaring med indsamling og anvendelse af kvalitative data- dette være sig brug af forskningsinterviewet eller tekstmateriale. Metodemæssige ferdigheder indbefatter endvider komparative tilgang, der baserer sig på kontekstualisering af såvel kvantitative som kvalitative data i tid og rum. Nogle kandidater i sociologi vil have erhvervet sig ferdigheder inden for evalueringsforskningen lebsdata, herunder observationsdata e erfaring med den Kandidater i sociologi har således erhvervet sig kompetencer med henblik på analyse af komplekse sociologiske pro- blemstilinger inden for en række udvalgte problemfelter eventuelt i forbindelse med ka-uddannelsens specialiserings- linier i henholdsvis 1. Politisk Sociologi, 2. Organisation, Ledelse og Arbejdsmarked, 3. Kultursociologi eller 4. Meto- de. Kandidater i sociologi er i stand til i et konkret analysearbejde at udrede analysens videnskabsteoretiske og meto- dologiske forudsætninger og implikationer samt anskue analysen i et praktisk perspektiv. Udredning af de teoretiske forudsætning indbefatter afklaring af det analytiske fundament konstituerende for en given sociologisk teori eller de i analysen anstillede teoretiske betragtninger. Metodologiske overvejelser og valg indbefatter stillingtagen til forskellige forklarings-, tolknings- og valideringsmodeller og procedurer stillet overfor analysens genstandsfelt og em- piriske materiale. At kunne anlægge et praktisk perspektiv indebærer refleksioner over den gennemforte anal handlingsmaæssige konsekvenser i forhold til problemfeltet. Ka-uddannelsens meget efterspurgte mulighed for at afvik le et meritgivende praktikophold forlener endvidere kandidaterne med praktiske erhvervserfaringer allerede erhvervede faglige kompetencer. Kandidater i sociologi har således erhvervet sig yderligere udbyggede kom- petencer i henseende til dette at kunne arbejde selvstændigt og originalt baseret på en yderligere cementeret metodisk videnskabs- og afprevning af alsidighed og teoretisk spaændvidde stillet over for sociologiske problemstillinger af forsknings-eller udredningspræget karakter. Kandidater i sociologi vil således være i stand til på et hojt fagligt niveau at kunne anvende fagets teorier og metoder med henblik på mere specialiserede erhvervsfunktioner, deltagelse i videnskabeligt udviklingsarbejde samt at have kvalificeret sig med henblik på videreuddannelse fx optagelse på en ph.d.-uddannelse II. november 2015 Gülcan Celik Secilmis Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Forskning og publikationer

Uddrag fra Wikipedia om indslaget i DR vedr. mit speciale

“Emir Degirmenci, født i København i 1975, er cand. scient. soc. og blev kendt i offentligheden for sin forskning, da Københavns Universitet og DR vurderede hans speciale om Anonymous som forskning, der fortjener at komme ud til offentligheden. Som følge af dette blev Emir Degirmenci interviewet i DR P1’s program “Specialisterne”. Programmet blev offentliggjort d.  27. januar 2016.

Hans kandidatspeciale “Når man hacker de store, er det smartest at være anynom. Anonymous – en social bevægelse?” udforsker med kvalitative metoder for første gang i dansk kontekst internetfænomenet Anonymous (der er globalt) og kommer ind bag lukkede miljøer, der ellers er vanskelige at komme ind i, og dykker via specialet ned i hackerkulturen og hackernes subkulturelle univers via feltarbejde, interview og observationsmetoder.[4]” Læs mere her

Udpluk fra min Forskning

 

Er ligestillingen i Danmark gået i stå?

 Unge andengenerations kriminelle – Ofre, forbrydere eller en blanding ?

 

Findes der en integreret og samlet magtelite, der træffer afgørende beslutninger i samfundet

Er det intelligens eller social oprindelse, der afgør succes i livet? Så kort kunne man formulere spørgsmålet, der er drivkraften i vores undersøgelse

Kvalifikationer & Resultater

Herunder kan du læse udvalgte kvalifikationer og resultater. For uddybning kan du med fordel se min uddannelsesbagrund her, mine resultater i erhvervslivet kan du se her og slutteligt kan du se anderkendelser og referencer både på min LinkedIN og her

Uddannelse

  • Kandidatgrad i sociologi.
  • Certifikat i PeopleTools.
  • Erfaren bruger som konsulent af styrketest og professionel tilgang til styrkebaseret ledelse.
  • Rutineret bruger som konsulent af personlighedstest (16-typer).

Erhvervserfaring

  • Co-Founder i BODYSHIFT
  • Co-Founder i MINDSHIFT
  • Co-founder i CARSHIFT
  • Chefkonsulent-hjulpet hundreder af kandidater i job på 2 år.
  • Chefkonsulent- skabt vækst og omsætning for mange millioner for kunder.

Ydelser og konsultation

“Hvis du ændrer den måde du anskuer din virkelighed på, vil den virkelighed du anskuer ændre sig”

Konsultation

Angrib nye markeder

Angrib nye markeder og få solgt dit produkt til millioner af mennesker

Vækst i din virksomhed

Skru op for handlekraften

Skru op for handlekraften i din virksomhed og se massiv vækst

Vækst i din virksomhed

Maksimer din viden

Maksimer dit salg ved at maksimere din viden om dine kunder

Hvad kan jeg holde foredrag om?

Ideudvikling

 

Branding

 

Målsætning og vision

 

Marketing

 

U

Forskning

 

Rekruttering

 

Betydningen af at netværke

 

Workflow i en virksomhed

 

Kontakt

Phone

+45 60 63 56 63

Email

e.d@emirdegirmenci.dk

Address

Jagtvej 76, 2200 København N

Skriv direkte til mig her

Emir Degirmenci

 

Presse & Medier

Pressemedlemmer er velkommen til at kontake os her vedr. Emir Degirmenci eller af hvilken som helst af hans virksomhed

Følg mig

Alle rettigheder forbeholdes  2018

Ny bog på vej
"Tyrkiets 9/11 - De blodige og lange 22 timer d. 15 Juli 2016"
- Det militære kupforsøg

Ny bog på vej

"Tyrkiets 9/11 - De blodige og lange 22 timer d. 15 Juli 2016"

- Det militære kupforsøg

Følg med. Ønsker du udpluk af bogen i digital version, så tilmeld dig.

Vi sender dig udpluk af bogen snarligt! Glæd dig :D